CDIC: Best Way to Protect Your Cash in Canada (Vietnamese)

Tiền của bạn có được bảo vệ vởi CDIC không? Hãy đọc để tìm hiểu làm thế nào để gởi tiền của bạn cho an toàn. English posting here.


CDIC đảm bảo tiền gửi đủ điều kiện trong các ngân hàng, trust companies và loan companies với mất mát trong trường hợp thất bại, NHƯNG chỉ đến tối $100,000 (gốc và lời) cho mỗi người gửi tiền và mỗi loại (category) được liệt kê dưới đây:

  1. In one name: Savings/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
  2. In more than one name: Savings/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
  3. In Trust: Savings/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
  4. In RRSPs: Eligible deposits Savings Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
  5. In RRIFs: Eligible deposits Savings Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
  6. In TFSAs: Eligible deposits Savings Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
  7. Eligible deposits for realty taxes on mortgages: Savings Accounts/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less

Uninsured products include:

  1. mutual funds, stocks, and bonds,
  2. Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years +
  3. foreign currency deposits

The CDIC has a nice infographic here which lists the remainder of the uninsured products.

Please use their online calculator to make sure your hard earned money is protected! Or contact the CDIC.

Advertisements