Các Bước để Thanh Toán PD7A Online

Bạn phải thanh toán báo cáo PD7A của mình vào ngày 15 của tháng tiếp theo. Ví dụ: báo cáo PD7A cho tháng 2 phải được thanh toán trước ngày 15 tháng 3.

Chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán PD7A ngay sau khi bạn nhận được nó từ văn phòng của chúng tôi, do đó bạn không cần nhớ phải trả tiền sau.

Bạn cũng có thể đăng ký để nhận được một email nhắc nhở để thanh toán PD7A của bạn đúng giờ. Bấm vào đây.


 

Đây là một lời giải thích về lý do tại sao bạn phải trả PD7A mỗi tháng cho nhân viên của bạn.  Ví dụ công ty lớncông ty nhỏ

 


To pay your Payroll Source Deductions (PD7A) Các hướng dẫn để thanh toán PD7A Online

 1. Click the link CRA My Payment System
 2. Click “PAY NOW” button
 3. Click “PAYROLL SOURCE DEDUCTIONS” under the “Businesses” heading
 4. Click “REGULAR REMITTANCE”
 5. Enter account number EXAMPLE: 123456789RP0001 (Không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang)
 6. Enter all of the required information from your PD7A report you received from our office (Nhập tất cả thông tin bắt buộc từ báo cáo PD7A bạn nhận được từ văn phòng của chúng tôi)
 7. Click “NEXT”
 8. Confirm the account numbers and amounts are correct
 9. Click “CONFIRM AND PROCEED TO PAY” or select the radio button to modify payment.
 10. Click “PAY NOW”
 11. Choose your bank and enter in your banking login information and proceed to pay/confirm
Advertisements