Tips & Gratuities (Vietnamese)

Bạn phải chọn một trong hai cách để trả tiền tip. (English Version here)

Employees phải báo cáo / thu nhập tiền Tip của họ trên thuế cá nhân của họ. Hãy nhớ ghi lại thu nhập của bạn và tiền Tip trả cho nhân viên của bạn trong hồ sơ thu nhập của bạn (English / Vietnamese)  để bạn không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cho rằng không phải là Income của bạn! Vui lòng liên hệ văn phòng của chúng tôi cho một mẫu Sales Template.

 1. Direct Tips – Không phải chịu các khoản đóng góp CPP và / hoặc phí bảo hiểm EI
 2. Controlled Tips – Có phải chịu đóng góp CPP và / hoặc phí bảo hiểm EI

1. Direct Tips là tiền thưởng được trả trực tiếp cho khách hàng với nhân viên và không phải chịu bất kỳ hình thức kiểm soát của chủ nhân. Sau đây là một số ví dụ về những lời khuyên trực tiếp:

 • Khi thanh toán hóa đơn bằng thẻ credit/debit, một khách hàng bao gồm một số tiền cho một tip trên thẻ tín dụng và chủ nhân trả tiền tip trong tiền mặt cho nhân viên hàng ngày;

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Direct Tip”  khi chủ nhân không kiểm soát trên số tiền tip

2. Controlled Tips là khi tiền Tips không được trả ra hàng ngày hoặc chủ nhân kiểm soát và phân chia theo chủ nhân muốn  (hãy nhớ báo cáo tiền Tip của nhân viên cùng với số lượng payroll của họ)


Sự lựa chọn thứ 2 (Controlled Tips) : chi phí tốn kém hơn về EI, CPP, cũng như WCB vì vậy điều này được thực hiện bởi rất ít tiệm nail / nhà hàng.

Advertisements

Tips & Gratuities (English)

You have to choose 1 of 2 ways to pay out tips as per the Canada Revenue Agency. (Vietnamese version here)

Employees are expected to report their tip/gratuity income on their personal tax returns if the tips are Direct Tips. Remember to keep track of the tips paid out to your employees in your income records (English / Vietnamese) so that you are not subject to corporate taxes for income that is not yours! Please contact our office for a sales template.

 1. Direct Tips – NOT subject to CPP contributions and/or EI premiums
 2. Controlled Tips – ARE subject to CPP contributions and/or EI premiums

1. Direct tips are gratuities that are paid directly by the client to the employee and that are not subject to any of the forms of control by the employer. The following are some examples of direct tips:

 • When paying the bill by credit card, a client includes an amount for a tip on the credit card and the employer returns the tip amount in cash to the employee daily;
 • When paying the bill by debit card, a client includes an amount for a tip and the employer returns the tip amount in cash to the employee daily;

We use the term ‘direct tips‘ to denote the principle of when the employer has no control over the tip amount and no control over the tip distribution. Direct tips are considered to have been paid by the client and not the employer. In these situations, the employer is merely a conduit for the tip from the client to the worker.

2. Controlled tips are when tips are not paid out daily and/or the tip is controlled by the employer ie. tip allocated to employees using a tip sharing formula determined by the employer etc. These tips are then subject to payroll source deductions and should be included on their payroll and part of their T4. (Remember to report the employee’s tip amount along with their payroll to be included on their pay cheques)


The 2nd choice costs the employer more in terms of company portion EI and CPP as well as WCB so this is done by very few salons/restaurants.

 

Income Records

For the Vietnamese version of this blog post please click here

As per the CRA website:

Keep track of the gross income your business earns.  Gross income is your total income before you deduct the any expenses, including those associated with the goods sold.

Your income records should show all the following information concerning your income:

 • the amount and date received;
 • the source of the income.

Record the income whether you received cash, property, or services.

Support all income entries with original documents. Original documents include:

 • sales invoices;
 • cash register tapes;
 • receipts;
 • bank deposit slips
 • patient cards;
 • fee statements; and
 • contracts.

For an example of how to records your income, see Example – Sales Journal – Month of July or contact our office for a template.

TIPS:

 • Record your sales honestly and in compliance with Canada Revenue Agency’s record keeping requirements
 • Do not claim ITCs on things not DIRECTLY related to earning income like meals, auto expenses etc.
 • Do not buy/lease a business vehicle unless warranted by your business
 • Do not get your business to pay for holiday houses, second homes etc.
Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤

Income Records – Vietnamese

For the English version please click here

Kiểm tra tổng thu nhập của  doanh nghiệp bạn. Tổng thu nhập là tổng số thu nhập của bạn trước khi bạn khấu trừ bất kỳ khoản chi phí nào.

Hồ sơ thu nhập của bạn cần ghi chép rõ ràng các thông tin như sau

 • số tiền và ngày nhận được;
 • nguồn gốc của thu nhập.

Ghi rỏ thu nhập bạn nhận tiền mặt, bất động sản hoặc dịch vụ.

Tất cả các tài liệu phải dùng tài liệu gốc. Các tài liệu gốc bao gồm:

 • hoá đơn bán hàng;
 • Băng máy tính tiền;
 • biên lai;
 • phiếu tiền gửi ngân hàng
 • báo cáo, lệ phí; và
 • hợp đồng.

Một ví dụ , làm thế nào để ghi lại thu nhập của bạn, xem Example – Sales Journal – Month of July hoặc liên hệ với văn phòng THUT cho một mẫu để sử dụng.

TIPS:

 1. Kê khai doanh thu của bạn một cách trung thực và phù hợp với Canada Revenue Agency  và yêu cầu lưu giữ hồ sơ lại
 2. Không khai GST trả  trên chi phí vào những thứ không TRỰC TIẾP liên quan đến thu nhập như tiền ăn nhà hàng , chi phí cho xe v.v.
 3. Không mua / thuê  xe trừ khi sữ dụng cho  doanh nghiệp của bạn
 4. Không  được khai chi phí nhà nghỉ, hoặc nhà thứ hai v.v. cá nhân cho doanh nghiệp của bạn
Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤